ACORD DE UTILIZARE A SEMNĂTURII ELECTRONICE ANALOGICE (SEA)

  Prezentul Acord distinge condițiile de utilizare a semnăturii electronice analogice în timpul schimbului de documente dintre O.C.N “Soluția financiară” S.R.L (în continuare – Creditor) şi Utilizatorul site-ului https://solutia.md sau a Aplicației mobile, care s-a alăturat condițiilor prezentului Acord (în continuare – Debitor).
  Prin aderarea la termenii prezentului Acord cu privire la utilizarea SEMNĂTURII ELECTRONICE ANALOGICE (în continuare SEA) pe Site-ul https://solutia.md sau cu ajutorul Aplicației mobile, utilizarea ulterioară a acestui Site, Aplicației mobile, Utilizatorul se alătură necondiționat termenilor prezentului acord.

1. Termeni și definiții
1.1. Reguli – condițiile de oferire și deservire a Creditului de către O.C.N «Soluția Financiară» S.R.L.
1.2. Creditor – - O.C.N “Soluția Financiară” S.R.L înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la Camera Înregistrării de Stat. (IDNO: 1013600026296, adresa poștală: R. Moldova, mun. Chișinău, șos. Hîncești 134/1, of.1)
1.3. Contract de credit nebancar (în continuare Contract) — contract, încheiat între Creditor și Debitor în limitele prezentului regulament, în ordine, stabilite prin anexa corespunzătoare, cu privire la termenii, acceptate de Creditor și Debitor în condițiile individuale ale Contractului de Credit .
1.4. Credit — mijloace bănești, oferite de către Creditor Debitorului în corespundere cu Contractul de Credit Nebancar.
1.5. Debitor — persoană fizică care, a întreprins acțiunile de acceptare a acestor reguli și a încheiat acest Acord privind utilizarea SEA.
1.6. Cerere – cerere pentru obținerea creditului nebancar, care conține datele cu caracter personal și detalii despre credit, pe care dorește să le obțină Debitorul. Cererea este completată de Debitor cu intenția de a semna un Contract de Credit și de a primi un credit.
1.7. Semnătură electronică analogică - semnătura electronică a Clientului, care este asociată logic cu datele din documentul electronic, și este folosită ca metodă de autentificare a Debitorului, fiind format dintr-un cod numeric generat de sistem și transmis de către Creditor Debitorului prin SMS -SAE (Semnătura electronică analogică) – informație în format electronic, care este atașată la alte informații în format electronic (informațiile care urmează să fie semnate) sau asociat în alt mod cu astfel de informații și care sunt utilizate pentru a identifica persoana, care semnează informațiile, care conform acestui Acord sunt Creditorul și Debitorul. Analogul semnăturii scrise a Debitorului are forma unei expresii numerice și / sau literale – care este un cod de verificare, alocate Debitorului, primit de el pe numărul său de telefon mobil, care aparține Debitorului, și necesare pentru a primi mijloacele bănești (suma creditului).
1.8. Aplicația mobilă — aplicație pentru dispozitivele de telefonie mobilă descărcată și instalată pe telefon mobil, smartphone, tabletă etc, elaborată pentru a utiliza serviciul Creditorului.
1.9. web-site (site) – este portal operațional al Creditorului, prin care are loc accesul la informație și la sistemul operațional https://solutia.md
1.10. «Cabinetul personal» — secțiunea de informații individuale a Debitorului, care se află pe site-ul/aplicația mobilă a Creditorului.
1.11. «Politica de confidențialitate» – politica care include păstrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Obiectul acordului
2.1. Prezentul Acord determină procedura și condițiile de aplicare a SEA al Debitorului în procesul de utilizare a Site-ului, Aplicației mobile pentru schimbul de documente electronice între părți, pentru încheierea, modificarea și executarea Contractului de Credit de către aceștia, de asemenea, determină drepturile și obligațiile părților, apărute în legătură cu formarea, trimiterea și primirea de documente electronice utilizând Site / Aplicația Mobilă.
2.2. În scopul asigurării comunicării electronice între părți, Creditorul oferă Debitorului Cheia privată a semnăturii electronice, menține și actualizează registrul cheilor emise, asigură funcționalitatea sistemului, și efectuează de asemenea, alte acțiuni prevăzute de prezentul acord.

3. Utilizarea semnăturii electronice analogice
3.1. În conformitate cu Legea № 91 din 29.05.2014, art.3-4, «Privind semnătura electronică și documentul electronic», Părțile au convenit că, toate documentele, conforme p. 3.2. al prezentului acord, se consideră semnate de către Debitor prin SEA.
3.2. Documentul electronic se consideră semnat prin SEA de către Debitor, dacă:
3.2.1. Documentul electronic a fost semnat (creat) şi (sau) expediat prin intermediul Site-ului/Aplicației mobile ale O.C.N “Soluția Financiară” S.R.L
3.2.2. În textul documentului electronic este inclus Identificatorul, generat de sistemul SEA, introdus de Debitor într-un câmp interactiv special pe site/document/aplicație mobilă.
3.3. Mesajul SMS care conține cheia privată pentru SEA, este expediat la Numărul de telefon pe care la indicat Debitorul în Cerere, astfel, în acest mod este considerat a fi expediat personal doar Debitorului, care se obligă sa păstreze confidențialitatea acestuia.
3.4. SEA-ul transmis Debitorului este utilizat pentru semnarea documentului electronic, creat și (sau) expediat prin utilizarea Sistemului. Furnizarea SEA se efectuează la primirea unei solicitări electronice din partea Debitorului, îndreptate spre Creditor prin funcționalitatea interfeței Site/Aplicația mobilă.
3.5. Părțile au convenit că, orice informație semnată prin SEA de către Debitor, este recunoscută ca un document electronic, echivalentul unui document pe suport de hârtie, semnat de semnătura proprie a Debitorului și respectiv, dă naștere unor consecințe juridice identice.

4. Regulile de verificare a semnăturii electronice
4.1. Faptul semnării unui document electronic de către Debitor se stabilește prin compararea informațiilor:
4.1.1. Identificatorul, care este inclus în documentul electronic;
4.1.2. SEA, utilizat pentru semnarea documentului electronic;
4.1.3. Informații privind furnizarea de SEA, determinate de Debitor și stocate în sistem;
4.1.4. Date tehnice privind activitatea Debitorului în timpul utilizării site-ului / aplicației mobile, înregistrate automat în jurnalele electronice ale Sistemului.
4.2. Creditorul deține documente electronice, care au fost create, transferate sau acceptate de către Părți în procesul utilizării sistemului Creditorului. Totodată, care face parte din sistemul Creditorului de înregistrare a logurilor activității Debitorului, și permite determinarea timpului de generare, transmitere și aplicare a SEA pe document.
4.3. Părțile sun de acord, că p.4.1. al prezentului Acord este suficient pentru identificarea Debitorului, care a creat și semnat documentele cu aplicarea SEA, sunt echivalente unui document pe suport de hârtie, semnat cu semnătura proprie a Debitorului și respectiv, dă naștere unor consecințe juridice identice.

5. Confidențialitate
5.1. Obligațiile Debitorului:
5.1.1. Să nu divulge informația despre modalitățile de identificare și confidențialitatea SEA, primite de Debitor pentru a crea SEA, de asemenea să întreprindă toate măsurile necesare pentru păstrarea acestora în secret;
5.1.2. De a nu transmite terților cartela SIM, care asigură posibilitatea utilizării numărului de pe care a fost efectuată înregistrarea în Sistem, de asemenea, să întreprindă toate măsurile de rigoare pentru ca o persoană terță să nu aibă posibilitatea de a utiliza această cartel SIM ;
5.1.3. Să nu permită terților accesul la cutia poștală înregistrată și de asemenea, să ia toate măsurile pentru a se asigura, că informațiile necesare pentru acest acces (login și parolă) nu sunt cunoscute de terți.
5.1.4.Să informeze imediat împrumutatul despre încălcarea secretului informațiilor, expuse în p.p. 5.1.1. - 5.1.3., precum și apariția suspiciunilor Debitorului de încălcare a secretului acestora, prin una dintre următoarele modalități:
- prin trimiterea unui mesaj electronic la adresa de e-mail a Creditorului solutiafinanciara@mail.ru (mesajul corespunzător trebuie să conțină o indicație cu privire la numele, prenumele și patronimicul Debitorului și să fie trimis de la Căsuța poștală înregistrată);
- prin contactarea serviciului de asistență al Creditorului prin telefon (022 111 066), Debitorul va furniza informații pentru a identifica Debitorul: informații privind creditele primite, datele pașaportului, adresele de reședință, alte informații specificate anterior în Cerere.
5.2. Debitorul încorporează complet riscul oricăror consecințe negative, care pot apărea în legătură cu neîndeplinirea obligațiilor, prevăzute în p.p. 5.1.1 - 5.1.4, inclusiv riscurile, legate de consecințele negative ale acțiunilor frauduloase ale terților care au primit informațiile de mai sus.
5.3. Sistemul asigură confidențialitatea informației privind SEA-ul utilizat de Debitor. Accesul la informații despre SEA, Login şi Parolă ce aparțin Debitorului, sunt disponibile exclusiv angajaților autorizați ai Creditorului în conformitate cu politica de securitate a informațiilor adoptată de Companie.

6. Răspunderea părților
6.1. Părțile poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a îndatoririlor care le revin în temeiul prezentului acord în limita prejudiciului cauzat celeilalte părți.
6.2. Părțile nu poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a îndatoririlor care le revin în temeiul prezentului acord, dacă în cazul în care încălcarea relevantă este cauzată de îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor sale de către cealaltă parte sau este cauzată de circumstanțele de forță majoră.

7. Procedura de aderare la Acord și modificarea acestuia
7.1. Prin aderarea la termenii Acordului de utilizare a SEA pe Site/Aplicația mobilă și utilizarea în continuare a Site /Aplicației mobile, Debitorul acceptă pe deplin termenii prezentului acord. Debitorul acceptă condițiile acordului în întregime (integru).
7.2. Creditorul este în drept să modifice în mod unilateral termenii prezentului acord. Noua versiune a Acordului este adusă în atenția Debitorului prin publicarea unei noi versiuni a documentului corespunzător pe Site în conformitate cu legislația în vigoare.

8. Dispoziții finale
8.1. La încetarea prezentului Acord, Debitorul are dreptul să utilizeze Site-ul / Aplicația mobilă pentru procesarea cererilor de acordare a creditelor. Utilizarea ulterioară a Site / Aplicației mobile în acest scop este posibilă numai dacă Debitorul se alătură termenilor acestui Acord.