REGULI DE ACORDARE A CREDITULUI NEBANCAR

1.PREVEDERI GENERALE
Prezentele Reguli determină și stabilesc însemnătatea următorilor termeni:
1.1. Consințămîntul – acordul de voință liber exprimat a persoanelor care încheie un contract, acceptul tuturor termenilor și prevederilor.
1.2. CREDITOR - OCN“Soluția Financiară” S.R.L înregistrată în Registrul de Stat al persoanelor juridice la Camera Înregistrării de Stat.
1.3. DEBITOR – persoană fizică, care este desemnată în cadrul Contractului de credit nebancar în calitate de debitor.
1.4. Cerere-intenție privind semnare contract de credit nebancar  – se referă la cererea formulată de debitor în vederea obținerii spre semnare a contractului de credit nebancar ; cererea fiind înaintată într-un format aprobat sau acceptat de către creditor, sau de către debitor şi creditor, cu scopul obținerii unui credit nebancar de la creditor.
1.5. Contract de credit nebancar– se referă la acordul de credit nebacar încheiat între creditor şi debitor, alături de toate adaosurile sale suplimentare, anexele şi amendamentele, Graficul de rambursare şi Principalele Condiții ale Contractului de Credit Nebancar. Conform Contractului de credit nebancar , Creditorul se obligă să pună la dispoziția Debitorului o sumă de bani, iar Debitorul se obligă să restituie creditul nebancar , să achite taxele şi dobânzile prevăzute în Condițiile Speciale ale prezentului contract şi alte plăți prevăzute de prezentul contract.
1.6. Credit Nebancar – se referă la suma creditului acordat în baza Contractului de Credit Nebancar , după cum poate fi cerut de context, suma creditului considerată datorie la ziua respectivă.
1.7. Acordarea Creditului Nabancar – Creditul se consideră acordat în momentul în care debitorul primește banii în numerar la unul din oficiile partenerilor autorizați sau prin transfer la contul debitorului ori pe contul lui de credit (lista completă a partenerilor autorizați se regăsește pe saitul companiei şi în condițiile speciale ale prezentului contract).
1.8. Dobânda – Suma dobânzii se calculează  anual  , dar nu mai mult de 50 %  prin formula specificată în condițiile speciale ale prezentului contract şi va fi calculată în dependență de durata şi suma creditului.
1.9. Dobândă de întârziere – în cazul în care debitorul nu va achita integral în termen stabilit sumele scadente conform prezentului contract în baza Graficului de rambursare, Creditorul va aplica zilnic procentul (rata) penalizării - dobânda de întârziere zilnică, mărimea căreia este stipulată în Condiții Speciale și Graficul de rambursare. Acestă dobîndă este o măsură de răspundere civilă și este percepută în legătură cu întîrzierea rambursării creditului și pentru a compensa costurile suplimentare suportate de către Creditor privind monitorizarea zilnică a plăților, efectuarea recalculelor relevante în sistem, precum și alte cheltuieli aferente ale Creditorului.
1.10. Termen de rambursare a creditului sau Data plății - Data menționată în Graficul de rambursare la care Debitorul se obligă să achite Creditorului: creditul, dobânda , alte plăți conform Contractului de Credit Nebancar.
1.11. web-site-ului (site) – este portal operațional al Creditorului prin care are loc accesul la informație şi la sistemul operațional https://solutia.md
1.12. Semnătură electronică analogică (SEA) - semnătura electronică a Clientului, care este asociată logic cu datele din documentul electronic, și este folosită ca metodă de autentificare a Debitorului, fiind format dintr-un cod numeric generat de sistem și transmis de către Creditor Debitorului prin SMS. SAE (Semnătura electronică analogică) – informație în format electronic, care este atașată la alte informații în format electronic (informațiile care urmează să fie semnate) sau asociat în alt mod cu astfel de informații și care sunt utilizate pentru a identifica persoana, care semnează informațiile, care conform acestui Acord sunt Creditorul și Debitorul. Analogul semnăturii scrise a Debitorului are forma unei expresii numerice și / sau literale – care este un cod de verificare, alocate Debitorului, primit de el pe numărul său de telefon mobil, care aparține Debitorului, și necesare pentru a primi mijloacele bănești (suma creditului).
1.13. Cod unic - cod de autentificare a tranzacției expediat de Creditor la numărul de telefon mobil al Debitorului, care urmează a fi prezentat la confirmarea datelor tranzacției de transfer de mijloace bănești în cont sau la una dintre organizațiile partenere.
1.14. Cabinet personal – locul şi modalitatea prin care Creditorul comunică cu Debitorul oficial şi fac schimb de informații, documente electronice (https://solutia.md).
1.15. Arhiva electronică securizată – depozit structurat de documente electronice, care asigură confidențialitatea, non-repudierea şi integritatea acestora şi care garantează valoarea probantă în timp a documentelor electronice;
1.16. Tranzacție electronică- operațiune efectuată în formă electronică (document electronic, mesaj electronic etc.) prin intermediul web-site-ului şi protejată printr-un mecanism ce permite verificarea autenticității, integrității şi non-repudierii (imposibilității negării) acesteia.
1.17. Documente electronice – cerea şi contractul Clientului, în formă electronică, semnată cu Semnătura electronică analogică, care au putere juridică egală cu documentele pe suport hârtie semnate de către Debitor  personal.
1.18. Organizațiile partenere – organizațiile cu care sunt semnate contracte pentru deservirea, colectarea şi transmiterea plăților în numerar sau prin virament de la părțile prezentului contract. (Lista exhaustivă este plasată pe web-site-ului Creditorului şi în condițiile speciale ale prezentului contract)
1.19. Autentificare electronică - proces de verificare a identității Debitorului  şi a autenticității tranzacțiilor electronice transmise/primite prin intermediul sistemului.
1.20. Rată – este plata periodică, care se referă la restituirea creditului, dobânzilor, comisioanelor, datorate pentru o perioadă anumită, mărimea căreia și termenii de achitare sunt stipulate în Condiții Speciale și Graficul de rambursare.
1.21. Comision de administrare - se referă la plata periodică, ce urmează a fi achitată de Debitor în valoarea și în conformitate cu Condițiile speciale și Graficul de rambursare al creditului  în beneficiul OCN ”Soluția Financiară” SRL pentru administrarea și monitorizarea executării condițiilor prezentului Contract.
1.22. Datoria-suma tuturor plăților datorate de către Debitor față de Creditor în conformitate cu Contractul de Credit Nebancar. Aceasta va include creditul (corpul),ratele dobînzii, comisioanele , dobînzile de întîrziere.
1.23. Penalitatea sau Penalizarea – penalitate stabilită se calculează în  strictă  conformitate cu legislația Republicii Moldova ,la momentul eliberării creditului nebancar ,  conform art. 947 - 951 din Codul civil (Legea nr. 1107/06.06.2002) și prezentului Contract de Credit Nabancar, calculată suplimentar oricărei plăți, inclusiv oricărei dobânzi, sau oricărui comision de întârziere, sau oricărei dobânzi de întârziere, calculată pentru neexecutarea obligației în modul corespunzător, inclusiv pentru neexecutarea la timp a obligației sau pentru determinarea rezilierii anticipate a contractului de credit nebancar în legătură cu neexecutarea corespunzătoare a obligațiilor.

2. COMPLETAREA ȘI TRANSMITEREA CERERII DE INTENȚIE PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE CREDIT NEBANCAR
2.1. Debitorul care, intenționează să obțină un credit de la Creditor, va accesa site-ul companiei și va completa formularele și va oferi numărul de telefon adresa de e-mail și numărul de identificare.a Debitorului se va familiariza cu regulile site-ului produsele oferite și va lua act de cunoștință cu documentul privind ”Consințămîntul la prelucrarea datelor cu caracter personal.
2.2. După primirea confirmării, în conformitate cu prezentul regulament,Creditorul oferă Debitorului posibilitatea de a se înregistra pe sit și trimite spre examinare și semnare în Cabinetul personal, Cerererea de intentie pentru semnarea contractului de credit nebancar.
2.3. Pentru a primi un credit, Debitorul  trebuie să își exprime voința de a primi un credit de la Creditor  în formatul aprobat de către Creditor. Debitorul după bunul plac poate să aleagă una din formele disponibile: a) prin intermediul web-site-ului https://solutia.md unde completează forma standart a cererii de credit; b) sau în urma unei convorbiri telefonice cu contact centru Soluția Financiară SRL la numărul 022 111 066 unde cererea de credit este completată de către unul dintre Experţii Creditari împuterniciți de către Creditor. Creditorul  poate să stabilească sau să modifice unilateral cerințele de formă aplicate FORMĂ / CONŢINUT / METODE DE DEPUNERE A CERERII prin plasarea acestor modificări pe site-ul oficial https://solutia.md.
2.4. La completarea cererii Debitorul alege una din metodele de obținere a creditului, completând câmpurile obligatorii (detaliile cardului de credit, numărul de cont bancar și detaliile bancare, sau indică faptul că primirea de fonduri vor fi puse în aplicare prin intermediul uneia dintre organizațiile partenere pe baza cărților de identitate ale Debitorului și codul tramsmis prin SMS de creditor Codul unic. Acest Cod este valabil timp de 2 ore, după care debitorul va trebui să-și exprime din nou voința de a primi un credit. Organizațiile partenere ale Creditorului sunt stipulate în Condițiile Speciale ale Contractului de credit nebancar.
2.5. Pentru completarea cererii de intenție Debitorul necesită să facă cunoștință cu toate documentele de pe site-ul companiei și în special cu Politica privănd securitatea datelor cu caracter personal să își exprime acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal și a condițiilor și termenilor de pe site.
2.6. La finalizarea completării cererii de intenție Creditorul transmite către Debitor un SMS cu un cod numeric generat de sistem (SEA), care va fi utilizat pentru semnarea Cereri de intenție și ulterior a Contractului.
2.7. Atît declarațiile completate de către Debitor cît și Cererea de intenție documentul privind Acordul la prelucrarea stocarea datelor cu caracter personal toate vor fi confirmate prin codul numeric generat de system (SEA).
2.8. În cazul în care Debitorul își exprimă dezacordul cu termenii și cu condițiile precum și cu documentul privind Consințămîntul la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal precum și în cazul în care Debitorul nu îndeplinește cerințele acestor acte, înregistrarea pe ste-ul companiei nu se produce iar cererea nu se consideră recepționată.Creditorul în acest caz, va stoca datele personale ale Debitorului acestea din urmă fiind în sistem.

3. Examinarea Cererii de intenție privind semnarea contractului de credit nebancar
3.1. După ce a fost completată și semnată prin intermediul SEA Cererea de intenție privind semnarea contractul de credit nebancar este transmisă către Creditor iar acesta din urmă o va examina.
3.2. La examinarea Cererii de intenție privind semnarea contractul de credit nebancar și la aplicarea Contractului de Credit Nebancar se guvernează de prevederile politicii de confidențialitate a datelor.
3.3. Atunci cînd are lor analiza cererii de intenție avînd consințămîntul Debitorului la prelucrare datelor cu caracter personal semnat prin semnătura SEA, se va verifica veridicitatea datelor furnizate de către Debitor, dacă este necesar se va efectua colectarea datelor suplimentare.Deasemenea se va evalua solvabilitatea creditului folosind tehnicilor de screening și verificare în baza de date a Birourilor de istoriilor de credit.Va desfășura proceduri legale privind respectarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
3.4. Clientul(Debitorul) pentru acordare unui credit trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
3.4.1.Să dețină cetățenia Republicii Moldova
3.4.2 să aibă vârsta între 20 și 60 de ani în ziua de aplicare.
3.4.3 Debitorul să dispună de capacitate juridica deplină.
3.5. Decizia privind încheierea contractului de credit nebancar sau refuzul de a încheia contractual de credit nebancar este acceptat de creditor cel târziu în ziua lucrătoare premărgătore datei primirii Cererii de intenție.
3.6. Refuzul acordării creditului va surveni în următoarele cazuri:
3.6.1. furnizarea informațiilor neveridice din partea Debitorului.
3.6.2. ne satisfacerea de către Creditor a condițiilor pentru acordarea unui credit stipulate în prezentul act.
3.6.3. Debitorul nu a furnizat informații cu privire la destinația creditului și surse de venit, din contul cărora acestea va îndeplini obligațiile contractului de credit nebancar;
3.6.4. dacă debitorul are o datorie față de Creditor în baza altui contract de credit nebancar.
3.6.5. prezanța unui indiciu privind inposibilitatea returnării creditului sau că nu va fi rambursat la timp a Creditorului bazată pe informația furnizată de către Debitor care indică o posibilă insolvabilitate a acestuia.
3.6.6. istoria creditară a Debitorului include informații despre executarea necorespunzătoare a obligațiilor în temeiul contractelor de credit nebancar.
3.6.7. în baza altor temei prevăzute de către legislație sau de către regulamentele și politicile interne ale Creditorului.
3.7. Creditorul va notifica Debitorul despre decizia acordării creditului sau refuzul de a încheia un contract de credit nebancar cu Debitorul pe Site în cabinetul personal, precum și orice mijloace disponibile, inclusiv prin e-mailul specificat în în cererea de intenție a Debitorului sau prin intermediul mesajelor SMS pe telefonul Debitorului.

4. Încheierea Contractului de Credit Nebancar
4.1. Atunci când este o decizie pozitivă privind încheierea Contractului de Credit Nebancar cu Debitorul, Creditorul transmite către Debitor Oferta care conține condițiile individuale ale Contractului de credit nebancar (contractul model).
4.2. Deasemenea se va transmite graficul rambursării creditului și condițiiile speciale împreună cu Oferta, înainte de încheierea contractului de credit nebancar, prin plasarea în Cabinetul personal.
4.3. Acceptînd Oferta Debitorul se obligă să restituie suma creditului și dobînzile aferente în valoare și în termenul stipulate în Ofertă.
4.4. Debitorul are dreptul să refuse Oferta.
4.5. Oferta se consideră acceptată de către Debitor dacă timp de 5 zile lucrătoare după ce Oferta a fost transmisă, Debitorul :
4.5.1.va semna Oferata (contractul) postat în cabinetul personal prin intermediul semnăturii SEA fiind format dintr-un cod numeric generat de sistem și transmis de către Creditor Debitorului prin SMS.
4.6. În cazul cînd Debitorul acceptă Oferta în decursul a 5 zile lucrătoare Creditorul transferă suma creditului pe contul bancar/contul de card al Debitorului sau prin intermediul organizațiilor partenere(lista completă se va găsi pe site-ul companiei și în condițiile speciale ale contractului).
4.7. Contractul de Credit Nebancar se consideră încheiat din ziua cînd a fost transferat(primit) creditul de către debitor și care recunoaște că:
4.7.1.la încheierea contractului de credit nebancar - ziua transferului creditului pe contul de card / bancar a Debitorului se consideră prima zi lucrătoare de la data debitarii (Suma creditului) din contul de decontare al Creditorului, cu condiția ca Debitorul nu poate dovedi o altă dată ulterioară primirea efectivă a banilor.

5. Modificările prevederilor contractuale
5.1. Prevederile contractului pot fi modificate doar prin acordul părților și cu validarea noilor condiții prin termediul Cabinetul Personal .
5.2. Contractul se modifică după primirea de către Creditorul a acordului Debitorului privind oferta de a modifica termenii contractului, care este exprimată prin îmtreprinderea acțiunilor concludente a Debitorului și care sunt stipulate în condițiile generale.
5.3. La recepționarea acceptării Ofertei pentru modificarea termenilor contractuali, Creditorul va notifica Debitorul prin intermediul unui mesaj SMS.
5.4. La modificarea prevederilor contractuale, care aduc modificări substanțiale sau totale a sumei creditului și/ sau a graficului rambursărilor(cît și în cazurile rambursării anticipate parțiale sau totale a creditului în conformitate cu prevederile contractuale) Creditorul va posta în Cabinetul personal a Debitorului, informația privind costul total a noului credit și noul grafic de rambursare.