REGULAMENTUL
privind prestarea serviciilor

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind prestarea serviciilor (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul prevederilor Legii nr. 1 din 16.03.2018 ”cu privire la organizațiile de creditare nebancară”, Legii nr. 202 din 12.07.2013 ”privind contractele de credit pentru consumatori”  și în conformitate cu actele normative al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
  Regulamentul stabilește modul și condițiile de prestare a serviciilor în cadrul Organizației de Creditare Nebancară “Soluția Financiară ” SRL (în continuare – creditor), regulile de evaluare a bonității clienților; principalele componente ale costului total al serviciilor prestate; modul de calcul al dobânzii/a ratei de credit/leasing; modul de calcul al penalității; modalitățile de garantare de către client a rambursării la scadență a creditului.

2. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:

Solicitant – persoana care solicită acordarea unui credit nebancar;

Cerere de credit nebancar – cerere formulată de solicitant, în vederea obţinerii creditului nebancar pentru consum, inclusiv pentru procurarea în credit la propria discreţie a solicitantului a unor bunuri sau servicii, cererea fiind înaintată într-un format recomandat de Autoritatea de Supraveghere și aprobat prin reglementările interne ale Creditorului.

Consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc, conform definiției din Legea nr. 133 din 08.07.2011 ”privind protecţia datelor cu caracter personal”;

Bonitatea solicitantului – capacitatea solicitantului de a restitui, la scadență și în întregime creditul conform contractului de credit nebancar;

Contract de credit nebancar – contract prin care creditorul se obligă să pună la dispoziția solicitantului o sumă de bani ca împrumut, cu condiția rambursării ei, a plății dobânzii și a altor plăți aferente;

Debitor – solicitantul de credit nebancar cu care a fost semnat contractul de credit nebancar;

Acordare a creditului nebancarCreditul nebancar se consideră acordat în momentul punerii la dispoziția Debitorului a sumei bănești ce constituie obiectul contractului de credit nebancar, prin transfer în contul bancar indicat de către Debitor în Contractul de credit nebancar, sau în momentul reţinerii unor plăţi din contul creditului nebancar la cererea Debitorului

Dobândă – plata achitată de către debitor creditorului, în cadrul rambursării creditului, pentru mijloacele bănești împrumutate prin contractul de credit bancar.  Dobinda nu v-a depăși 50 % anual .

Rata dobânzii raport procentual dintre dobândă și mijloacele bănești împrumutate conform contractului de credit nebancar, ea reprezentând o convenire a părților, valabilă pentru întreaga durată a contractului, în conformitate cu prevederile art. 1764 din Codul Civil a RM.

Comision de administrare– comision  ce urmează a fi achitat de către Debitor Creditorului în rate lunare  după semnarea contractului de credit. Comisionul are menirea acoperiri costurilor adiționale suportate de creditor la diferite etape ale activității de creditare: de examinare și procesare a cererii de credit nebancar, de interpelare contra cost a bazelor de date ale Agenției Servicii Publice, de interpelare contra cost a birourilor istoriilor de credit, serviciilor bancare aferente acordării creditului (comisioane bancare de transfer, de menținere și deservire bancară, costuri de deservire ale softului specializat și ale sistemului de deservire bancară la distanță). Comisionul de administrare se achită lunar conform graficului  acordării creditului sau eșalonat, pe durata rambursărilor creditului de bază, conform termenelor şi condiţiilor prevăzute în Contractul de credit nebancar;

Termen de rambursare a împrumutului sau Data plăţii – Data menţionată în graficul de rambursare la care Debitorul se obligă să achite Creditorului: creditul, dobânda şi comisionul de administrare (după caz) Contractului de împrumut, alte plăţi conform Contractului de credit nebancar. 

Calculul termenului/termenelor – la calcularea termenelor, conform Contractului de credit nebancar, prin „zi” se înţelege „zi calendaristică” dacă altfel nu este prevăzut explicit în norma Contractului de credit nebancar. 

Penalitatea sau Penalizareaprevedere contractuală prin care este evaluat anticipat prejudiciul cauzat de debitor creditorului, în cazul neexecutării (totale sau parțiale) a obligației de către debitor, sau pentru determinarea rezilierii anticipate a contractului de credit nebancar în legătură cu neexecutarea corespunzătoare a obligaţiilor.. Penalitatea este stabilită în conformitate cu prevederile art. 947 - 953 din Codul civil şi contractului de credit nebancar, calculată suplimentar oricărei plăţi, inclusiv oricărei dobânzi sau oricărei dobânzii de întîrziere, calculată pentru neexecutarea obligaţiei în modul corespunzător,  Toate plațile aferente ( comisioane, taxe, penalitati , dobinzi de intirziere si orice tip de plata nu vor depăși  0.04 %  pe zi  din valoarea creditului nebancar sau lising financia.

Plăţi conform contractului sau Plăţi aferente creditului nebancar, Plăţi datorate – toate plățile prevăzute în contractul de credit nebancar, inclusiv: creditul, dobânda, comisionul de administrare, dobânda de întârziere, penalitatea, sau după cum poate fi cerut de context, plăţi restante prevăzute de prezentul Contract de credit nebancar. 

Locul executării Contractului de credit nebancar – locul semnării Contractului de credit nebancar, care se consideră a fi adresa juridică a Creditorului.

Capitolul II. PROCEDURA DE CREDITARE

Secţiunea 1. Depunerea actelor

3. Pentru a putea beneficia de creditul nebancar solicitat, solicitantul va depune la creditor următoarele documente:
  1) Cerere de acordare a creditului nebancar (conform modelului aprobat de creditor), completată, datată și semnată de solicitant;
  2) Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  3) Buletinul de identitate a solicitantului;
  În cazurile solicitărilor de credite nebancare în sumă de peste 10000 lei, adițional la cele prevăzute la punctul 2):
  4) Buletinul de identitate a solicitantului, buletinul de identitate al eventualului fidejusor;
  5) Extras valabil din Registrul bunurilor imobile / sau acte ce atestă drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile sau, după caz;
  6) acte ce atestă dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport.

4. În momentul depunerii cererii de credit, reprezentantul creditorului va întreține o conversație cu caracter informativ cu solicitantul, care se va axa pe completarea și verificarea primară ale informațiilor referitoare la:
    -   identificarea solicitantului (numele, prenumele, adresa de domiciliu, situația familială, numărul de persoane întreținute etc);
    -   informații privind activitatea profesională a solicitantului (locul de muncă, stabilitatea locului de muncă, funcția ocupată, studiile etc);
    -   date cu privire la veniturile (venituri de la locul de muncă, alte venituri) și cheltuielile solicitantului (în vederea evaluării bonității lui);
    -   scopul solicitării creditului;
    -   informații privind proprietățile deținute: privind bunurile imobiliare, mobiliare deținute;
    -   beneficiarul efectiv al creditului solicitat;
    -   obligații financiare și garanții oferite în folosul altor creditori, valabile la momentul solicitării creditului;
    -   posibile garanții.

Cererea de credit nebancar

5. Cererea de credit nebancar reprezintă un formular de identificare a clientului, forma și conținutul căruia este recomandat de Autoritatea de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare și aprobat de către creditor prin prezentul Regulament.
Cererea de credit conține informații structurate în secțiuni A-L ce permit identificarea corectă a clientului, precum și furnizează informații preliminare pentru efectuarea evaluării solicitantului de credit.

Structura cererii de credit

Secțiunea Conținutul
A Date generale
B Date de contact
C Ocupația solicitantului
D Funcția publică deținută
E Declarație privind identificarea beneficiarului efectiv
F Starea civilă a solicitantului
G Informație privind sursa și mărimea veniturilor lunare ale solicitantului
H Informație privind persoanele aflate la întreținere
I Informație privind proprietățile deținute
J Informație privind creditul solicitat
K Informație privind  obligațiile financiare existente la momentul solicitării creditului
L Informație privind persoanele apropiate de contact
  Declarația solicitantului de confirmare a corectitudinii catelor prezentate
  Declarația solicitantului privind proveniența legală a mijloacelor bănești utilizate pe parcursul executării obligațiilor contractuale

Consimţământul subiectului datelor cu caracter personal.

6. Consimțământul subiectului datelor cu caracter personal (în continuare consimțământ), reprezentă  un acord scris, depus de solicitantul creditului nebancar, ce exprimă o manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, prin care  solicitantul acceptă să îi fie prelucrate datele cu caracter personal care îl privesc, în conformitate cu prevederile în conformitate cu prevederile Legii r. 133 din 08.07.2011 ”privind protecția datelor cu caracter personal” și Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 „Privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal”.
Forma și modelul consimțământului de prelucare a datelor cu caracter personal este recomandată de către autoritatea competentă respectivă – Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal.

7. Consimțământul este completat, semnat și datat de către solicitantul creditului nebancar și depus la creditor, odată cu cererea de credit nebancar.

Secțiunea 2. Examinarea actelor depuse
și evaluarea solicitantului de credit

8. Creditorul va examina informațiile documentale și orale prezentate de solicitant în termen de 1 zi lucrătoare.
În cadrul examinării informațiilor prezentate de socilicitant, creditorul va desfășura acțiuni de:
a)     analiză formală, se efectuează în baza actelor depuse de solicitant precum și în baza informațiilor obținute în cadrul conversației cu caracter informativ cu solicitantul. Constă verificarea corectitudinii și plenitudinii informației prezentate la depunerea cererii de credit nebancar.
b)     evaluare a bonității și credibilității solicitantului, care se bazează pe:
    -   analiza aspectelor ce țin de veniturile și cheltuielile solicitantului,
    -   analiza garanțiilor propuse,
    -   analiza aspectelor nefinanciare.

Analiza aspectelor financiare

9. Analiza aspectelor ce țin de veniturile și cheltuielile solicitantului se efectuează în baza datelor cu privire la veniturile și cheltuielile solicitantului, prezentate. În rezultatul analizei se determină volumul mijloacelor financiare lunare disponibile ce vor servi la rambursarea creditului acordat.

10. La determinarea volumului mijloacelor financiare lunare disponibile se vor utiliza datele:
    -   prezentate de solicitant în cererea de credit nebancar:
      ♦   în secțiunea G: sursa și mărimea veniturilor lunare;
      ♦   în secțiunea H: persoane aflate la întreținere;
      ♦   în secțiunea J: Informații privind creditul solicitat (suma creditului, termenul de achitare integrală), pentru determinarea plăților lunare în caz de acordare a creditului;
      ♦   în secțiunea K: Informații privind obligațiile financiare (cheltuieli lunare privind alete obligații financiare).
    -   Biroului Național de Statistică, din Banca de Date Statistice Moldova (> Statistica sociala >> Nivelul de trai al populatiei >> Minimul de existenta >> Minimul de existenta pe categorii de populatie, semestre si medii), referitoare la minimul de existență stabilit pentru locul de trai al solicitantului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152 din 05.07.2012 ”cu privire la minimul de existență”. Mărimea minimului de existenţă este calculată și publicată semestrial şi pe anul calendaristic de către Biroul Național de Statistică.

11. Volumul mijloacelor financiare lunare disponibile se va determina prin totalul veniturilor lunare a solicitantului (și a familiei sale), diminuat prin volumul minimului de existență (conform prevederilor) înmulțit la numărul membrilor familiei solicitantului, inclusiv persoanele aflate la întreținere și diminuat prin alte obligații financiare lunare.

Total mijloace disponibile lunare = Total venituri lunare – (minim de existență x numărul membrilor familiei) – alte obligații financiare lunare.

12. Pentru a obține creditul solicitat, Totalul mijloacelor disponibile lunare ale solicitantului trebuie să fie mai mare decât eventualele plăți conform contractului calculate pentru o lună.

Analiza aspectelor nefinanciare

13. Analiza aspectelor nefinanciare reprezintă evaluarea solicitantului de credit nebancar sub aspectul credibilității și bunei-credințe ce determină disponibilitatea îndeplinirii obligațiilor asumate de către solicitant.

14. Creditorul, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, va verifica informațiile ce-l privesc pe solicitant, referitor la obligațiile financiare stinse și/sau restante, inclusiv prin informațiile prezentate de birourile de credit.

15. Declararea de către solicitant a obligațiilor financiare față de terți, active la momentul solicitării creditului nebancar (în secțiunea K din cererea de credit nebancar), dar care nu afectează capacitatea solicitantului de eventuală rambursare a creditului solicitat (conform prevederilor p. 11 din prezentul Regulament), nu va fi considerată de către creditor ca impediment pentru acordarea creditului nebancar solicitat.

16. Creditorul va interpela bazele de date publice ale portalului instanțelor judiciare din Republica Moldova, în vederea verificării implicării solicitantului în cauze judiciare care pot afecta capacitatea solicitantului de achitare a creditului la scadență.

17. Implicarea solicitantului în litigii ce au ca obiect obligații financiare neonorate, sau implicarea solicitantului în activități ce constituie obiectul legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terirismului, precum și/sau prezența anticedentelor penale pentru acțiuni săvârșite cu intenție servesc ca temei pentru neacordare a creditului nebancar solicitat.

18. Rezultatele analizelor aspectelor financiare și nefinanciare conturează o stare bună și implică riscuri minime, creditorul, împreună cu solicitantul, vor proceda la etapa negocierii, aprobării și acordării creditului nebacar.

Secţiunea 4. Informații
precontractuale referitoare la creditul nebancar solicitat

19. Creditorul va furniza solicitantului, în baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite, precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a informaţiilor furnizate de către solicitant, informaţiile necesare care să îi permită solicitantului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit nebancar.

20. Informaţiile precontractuale sînt furnizate cu cel puţin cu 15 zile calendaristice înaintea încheiereii contractului de credit nebancar.

21. Perioada de 15 zile poate fi redusă la cererea scrisă a consumatorului.

22. Informaţiile precontractuale vor fi imprimate pe hârtie sau pe un alt suport durabil, În cazul în care informaţiile sunt redactate pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat;

23. Informaţiile precontractuale vor fi prezentate prin intermediul formularului.

24. Informaţiile precontractuale cuprind:
a) tipul de credit;
b) numele/denumirea şi domiciliul/sediul creditorului;
c) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează acordarea creditului;
d) durata contractului de credit;
e) rata dobînzii aferente creditului, condiţiile de aplicare a ratei dobînzii aferente creditului;
f) dobînda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către solicitant;
g) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, dacă este cazul, ordinea în care plăţile vor fi alocate, pentru rambursare, diferitelor solduri restante fixate la rate diferite ale dobînzii aferente creditului; 
h) obligaţiile referitoare la încheierea unui contract privind un serviciu accesoriu aferent unui contract de credit, în special o poliţă de asigurare, în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract privind acest serviciu; 
l) rata dobînzii aplicabilă în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea acesteia şi, unde este cazul, mărimea penalităţilor aplicate în caz de neachitare;
m) o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor;
n) unde este cazul, garanţiile solicitate; 
o) dreptul de revocare;
p) dreptul de rambursare anticipată, dacă acesta există, şi, dacă este cazul, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită;
q) dreptul consumatorului de a fi informat  gratuit, asupra rezultatului consultării bazei de date realizate pentru evaluarea bonităţii sale;
r) dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu doreşte să încheie contractul de credit cu consumatorul;
s) dacă este cazul, termenul pe parcursul căruia informaţiile precontractuale au forţă obligatorie pentru creditor;
ș) dreptul consumatorului de a prelungi perioada contractului.

25. Creditorul oferă consumatorului explicaţii corespunzătoare, pentru a-i permite să evalueze dacă contractul de credit propus este adaptat la nevoile sale şi la situaţia sa financiară, unde este cazul, prin  explicarea: 
a) informaţiilor precontractuale care sînt furnizate;
b) caracteristicilor esenţiale ale produselor propuse (rata dobînzii, numărul de comisioane, costurile creditului, condiţiile rambursării anticipate, valoarea totală de plătit), precum şi a consecinţelor neonorării clauzelor contractuale;
c) costurilor incluse în costul total al creditului pentru consumator (costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special valoarea medie a  primelor de asigurare – după caz).  

Secțiunea 5. Negocierera și încheierea
contractului de credit nebancar

26. Rezultatele analizei detaliate a îndeplinirii condițiilor de creditare de către solicitant, precum și decizia solicitantului luată după analiza informațiilor precontractuale furnizate de creditor, servesc drept temei pentru negocierea contractului de credit nebancar.
În baza analizalor prezentate, creditorul va negocia cu solicitantul:
    -   Valoarea creditului,
    -   Durata de acordare a creditului,
    -   Cuantumul ratelor și scadența rambursării lor,
    -   Rata dobânzii,
    -   Perioada de grație (dacă este necesară),
    -   Garanțiile creditului,
    -   Penalități în caz de întîrziere.

27. Contractul de credit este perfectarea juridică a rezultatului negocierii cu clientul ale condițiilor contractului de credit nebancar, confirmând acordul părților contractuale asupra tuturor condițiilor valabile pe parcursul întregii perioade de valabilitate a contractului. Contractul este întocmit în două exemplare, unul fiind oferit debitorului, altul fiind păstrat la creditor.

28. Încheierea contractului de credut nebancar are loc în sediul creditorului.

29. Contractul de credit nebancar va conține următoarele date:
    -   preambul: numărul contractului, data și locul încheierii, descrierea părților contractante;
    -   condiții generale cu privire la modul de acordare a creditului, răspunderea pentru întîrzierea achitărilor, modul de soluționare a litigiilor, etc;
    -   obiectul contractului: informații privind valoarea creditului acordat, termenul de acordare, destinația creditului, modul de acordare, mărimea dobînzilor, mărimea comisionului de administrare, mărimea penalităților.