REGULAMENTUL
privind identificarea, evaluarea și minimizarea riscurilor
de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
la O.C.N. Soluția Financiară S.R.L.

1.   Dispoziții Generale

1.1.Prezentul Regulament privind identificarea, evaluarea și minimizarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului este elaborat în conformitate cu următoarele:
1)   Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor nr. 308 din 22.12.2017
2)   Regulament privind măsurile de PCSBFT pe piața financiară nebancară, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 38/1 din 24.08.2018
3)   Legea nr.1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară al Republicii Moldova
4)   Legea nr.202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori al Republicii Moldova
5)   Hotărârea CNPF Nr. 8/6 din 26.02.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către participanții profesioniști la piața financiară nebancară a informației privind acordarea serviciilor
6)   Hotărârea CNPF Nr. 11/1 din 14.03.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la clasificarea împrumuturilor acordate și dobânzilor calculate
7)   altor acte normative in vigoare ale Republicii Moldova, inclusiv actele normative ale CNPF;
8)   Altor regulamente interne.

1.2.Prezentul regulament reglementează aspectele cele mai importante în vederea identificării, evaluării și minimizării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

1.3.Prezentul regulament stabilește principiile fundamentale care urmează a fi aplicate și exigențele de bază care urmează a fi îndeplinite de către Organizație la efectuarea evaluării interne a riscurilor spălării banilor/finanțării terorismului în cadrul entității.

1.4. Prezentul regulament se bazează pe o evaluare riguroasă a diverselor situații și o analiză a multiplelor factori, care determină riscurile de spălare a banilor și finanțarea terorismului în procesele aferente creditării. Dar problema primordială este de a minimiza aceste riscuri.

2.   Identificarea, evaluarea și minimizarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului

2.1.În cadrul procedurilor de acceptare a clienților, Organizația aplică abordarea bazată pe risc și respectă principiile stabilirii relațiilor de afaceri cu clienții Organizației și de efectuare a operațiunilor cu acestea prevăzute de legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, printre care:
a)   Organizația nu intră în raporturi contractuale până când identitatea noului client nu se verifică în modul corespunzător;
b)   Organizația nu operează cu conturi pentru care identitatea titularului nu este cunoscută în modul corespunzător;
c)   Organizația nu stabilește relații de afaceri cu persoanele, grupurile și entitățile implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă;
d)   Organizația aplică măsurile de precauție privind clientul, care includ proceduri de acceptare a clientului, măsuri de identificare a clientului și a beneficiarului efectiv, măsuri de monitorizare, informația de la persoanele terțe.

2.2.La evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului, Organizația utilizează următoarele:
1)   categorii de risc:
  a)   riscul de țară (geografic), care se referă la țările cu risc înalt de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;
  b)   riscul clientului, care determină dacă relația cu un anumit client/categorie de client prezintă un înalt risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;
  c)   riscul produselor/serviciilor, care impun Organizației identificarea potențialelor riscuri a acestora aferent spălării banilor și finanțării terorismului.
2)   Factorii de risc asociați:
  a)   Clientului, inclusiv al beneficiarului efectiv
      Activitatea acestuia, de exemplu
-     legat de sectoare asociate frecvent cu un risc ridicat de corupție (domeniul comerțului cu armele, industria extractivă, achiziții publice, etc.)
-     legat de sectoare asociate frecvent cu un de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului (cazinouri, comercianți de metale prețioase, etc.)
-     legături relevante cu persoane expuse politic;
-     etc.
-     reputația clientului și a beneficiarului efectiv al clientului, de exemplu informații cu privire la integritatea clientului și a beneficiarului efectiv.
  b)   jurisdicțiilor/țărilor, adică jurisdicțiile în care clientul și beneficiarul efectiv sunt stabiliți, au sediul principal și în care au legături personale relevante. Aici se vor examina:
-     adecvarea regimului de combatere a spălării banilor sau finanțării terorismului al statului și eficacitatea acțiunii de supraveghere pe linia combaterii spălării banilor sau a finanțării terorismului.
-     nivelul de transparență și conformitate fiscală;
-     etc.
  c)   Produselor, serviciilor, tranzacțiilor
-     nivelul de transparență sau de opacitate pe care îl permite produsul, serviciul sau tranzacția în cauză;
-     caracteristicile produsului favorizează anonimitatea;
-     complexitatea produsului, serviciului sau tranzacției;
-     valoarea sau dimensiunea produsului, serviciului sau tranzacției.

2.3 În evaluarea riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului Organizația utilizează o combinare a metodei calitative (care presupune utilizarea combinată a probabilității și a impactului) și utilizarea instrumentelor cantitative. Aceasta presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) aprecierea probabilității de apariție a riscului ( bazat pe experiențele anterioare). Aceasta se exprimă pe o scală valorică pe 3 nivele:

  • foarte probabil – riscul are o probabilitate înaltă de a se materializa pe baza experiențelor anterioare și probabil va apărea de cîteva ori pe an;
  • probabil – riscul se poate materializa pe baza experiențelor anterioare și are probabilitate că va apărea o dată pe an;
  • puțin probabil – riscul este puțin probabil să materializeze pe baza experiențelor anterioare.
b) aprecierea impactului (influența asupra procesului operațional, financiar sau de altă natură, inclusiv asupra reputației) acestuia asupra reputației Organizației. Aceasta se exprimă pe o scală valorică pe 3 nivele:
  • major – evenimentul ar avea consecințe serioase prin cauzarea de pierderi majore sau ar influența acte teroriste grave și spălare de bani;
  • moderat – evenimentul ar avea un impact moderat și consecințe medii asupra activității;
  • minor – evenimentul ar avea un impact nesemnificativ sau redus asupra activității.
c).prezentarea grafică. Calculul nivelului de risc se realizează pe baza tabelului de mai jos (Probabilitatea X Impact = Nivelul riscului), iar caracterizarea acestora este următoarea:
  • extrem (5) – este sigur că riscul se va materializa și va avea consecințe foarte grave pentru activitatea Organizației, cum ar fi: sancțiuni din partea organului de supraveghere, pierderea clienților, pierderea personalului, pierderi financiare mari și un impact major asupra activității Organizației;
  • sporit (3) – există probabilitate ridicată ca riscul să se materializeze și să aibă consecințe majore pentru activitatea Organizației, cum ar fi: sancțiuni moderate din partea organului de supraveghere, pierderea unui număr neînsemnat de clienți, pierderea personalului-cheie, pierderi financiare majore și un impact semnificativ asupra Organizației;
  • mediu (2) – există probabilitatea redusă ca riscul să se materializeze având consecințe nesemnificative asupra activității Organizației, cum ar fi: sancțiuni minore din partea organului de supraveghere, pierderea unui număr neînsemnat de clienți și personal cheie, pierderi financiare neînsemnate;
  • scăzut (1) – în cazul materializării riscului dat nu există temeri semnificative privind activitatea Organizației.
Impact Major 3 Mediu Sporit Extrem
Moderat 2 Scăzut Mediu Sporit
Minor 1 Scăzut Scăzut Mediu
    Scor 1 2 3
      Puțin probabil Probabil Foarte probabil
      Probabilitatea

2.4 În sensul implementării și utilizând metoda evaluării calitative, Organizația efectuează evaluarea riscurilor de spălarea banilor și finanțarea terorismului în domeniul său de activitate și întocmește un raport scris în acest sens.

2.5 Ținând cont de natura, mărimea, diversitatea și complexitatea activității organizației, Raportul abordează cel puțin următoarele aspecte:
a) țările și zonele geografice în care Organizația este expusă riscului, fie prin propriile activități sau prin activitățile clienților;
b) produsele/serviciile oferite/prestate;
c) clienții și tranzacțiile (operațiunile) cu grad de risc sporit;
precum și ponderea (individuală sau în combinare) și impactul acestora asupra activității Organizației.

2.6 Ca urmare a rezultatelor evaluării riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, conținute în Raportul scris și în baza abordării bazate pe risc, Organizația stabilește și pune ăn aplicare acțiuni de minimizare și gestionarea riscurilor identificate.

3.   Dispoziții finale

3.1.Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării acesteia de către Organul executiv

3.2.În baza principiilor conținute în prezentul Regulament, regulamentele interne ale Organizației specifică particularitățile procedurii în domeniul evaluării și minimizării riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

3.3.Prezentul Regulament va fi adus la cunoștință angajaților implicați în activitatea de creditare sub semnătura personală.